1.Trening przez sztukę (Arterterapia z elementami terapii zajęciowej i socjoterapii).

Cele i metodyka:

- stworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego sprzyjającego wyciszeniu oraz własnej ekspresji odtwórczej i twórczej u osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),

- rozwój zainteresowań plastycznych o osób z ASD posiadających tzw. zdolności wysepkowe w tym zakresie

- tworzenie prac plastycznych (rysunki, kolaże, rzeźby, mobili, instalacji, metaloplastyka, itp.) 
pojedynczych lub grupowych różnymi technikami

- tworzenie motywacji pozytywnej – np. poprzez wystawę prac podopiecznych, tworzenie albumów i teczek gotowych prac podopiecznych

- opracowanie artystycznego tzw. paszportu komunikacyjnego dla każdego uczestnika warsztatów

- wspólne opracowywanie tematycznych historyjek społecznych

- metaloplastyka

- warsztaty z elementami grafiki komputerowej, robienie i obróbki zdjęć okolicznościowych tematycznych dokumentujących również działania pracowni

- warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych

- nagrywanie krótkich filmów za pomocą tabletów i kamery wideo, obróbka sekwencji i montaż na komputerze

Efekty:

- teczki prac, wystawy prac, wernisaże

- zdjęcia i filmy tematyczne, przedstawiające również proces twórczy osób z ASD 

- osoby z ASD lepiej funkcjonują na materiale wizualnym niż tylko słowno-pojeciowym, i ten fakt chcemy wykorzystać

- elementy terapii zajęciowej i treningu społecznego w grupie rówieśniczej

- pozytywna zmiana motywacji przez ekspresje artystyczną

- trening umiejętności manipulacyjnych i ruchów drobnych, planowania ruchów

- umiejętność zaplanowania i ukończenia zadania, wykonania go do końca

Autor programu ma 15 letnie doświadczenia w prowadzeniu takich zajęć z osobami z ASD, wiele z nich wystawiało swoje prace oraz zdobywało nagrody także międzynarodowe.

2.Trening umiejętności społecznych(TUS).

Cele i podstawowe metody:

- redukcja zachowań trudnych, nieadaptacyjnych – oparty na elementach metody poznawczo behawioralnej (metody miękkie z I poziomu Foxxa, korekcja motywacji na pozytywną, stosowanie systemów wzmocnień pozytywnych zachowań, kształtowanie)

- trening zastępowania agresji i nabywania zachowań deficytowych, adaptacyjnych ARTE

- trening zachowań pożądanych: komunikacyjnych, prospołecznych, prozawodowych oraz samodzielności, samokontroli, kończenia zadań oraz umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu

- stosowana, klasyczna analiza zachowania - SAZ

- uczenie zachowań i wykonywania zadań metodą:

- umiejętności kluczowych

- łańcucha operacji

- różnych łańcuchów czynności

- integracja w małej grupie rówieśniczej

- trening zachowań jednostki w warunkach większej i zróżnicowanej grupy

- wideo modelowanie i wideotrening zachowań, wspomaganie rozwoju oparte na sprzężeniu zwrotnymi wizualizacji zachowań, uczenie na konkretnych przykładach

- podwyższenie samooceny i wiary w swoje możliwości u podopiecznych, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu środowiskowemu, społecznemu.

- opracowanie paszportów osobistych i pomocy komunikacyjnych

- opracowywanie tematycznych historyjek społecznych

Narzędzia diagnostyczne i pomiaru rezultatów oddziaływań terapeutycznych:

- Arkusz „Ocena funkcjonalna zachowania trudnego” J. Kozłowskiego

- „Kwestionariusz [i profilogram redukcji] zachowań nieadaptatywnych/nieprzystosowawczych” Nihiry i innych

- Program i kwestionariusz „Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH E. Schoplera i innych dla osób z ASD, zawiera skale obserwacji bezpośredniej postępów

- Program i kwestionariusz oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii – VB-MAPP M. Sunberga – umiejętności komunikacyjno-społecznych u osób z ASD

3.Program zajęć komputerowych.

 1. Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie nabywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym celu technologią informacyjną jest niezwykle istotne. Wprawne korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji bardzo się przydaje, a w wielu dziedzinach życia jest wręcz niezbędne. Szczególnie dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi uczestnika zajęć, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, odkrycia własnych możliwości.

Program został przygotowany w taki sposób, by instruktor realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi uczestnika, kształtować jego umiejętności dzięki wykorzystaniu terapii behawioralnej i jej trzech podstawowych celów:

 • rozwijania zachowań deficytowych,
 • redukowania zachowań niepożądanych,
 • generalizowania i utrzymywania efektów terapii.

Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczestników w dziedzinie informatyki.

 1. Cele edukacyjne

Wśród celów nauczania informatyki wyróżnić możemy zadania związane z kształceniem i wychowaniem.

Ogólne zadania związane z kształceniem dotyczą:

 • uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,
 • rozwijania pamięci oraz umiejętności abstrakcyjnego oraz twórczego myślenia;
 • zainteresowania uczestników rozwojem informatyki oraz możliwościami dostępu do komunikowania się;
 • przygotowania do korzystania z nowych technologii informacyjnych;
 • wspomagania uczestników w rozpoznawaniu swoich uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji.

Szczegółowe cele kształcenia dotyczą:

 • doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technologii informacyjnej,
 • poznania podstawowych norm posługiwania się komputerem – zrozumienie na czy polega działanie komputera,
 • zdobycia sprawności w posługiwaniu się systemem operacyjnym Windows,
 • wykonywanie operacji na plikach i folderach,
 • przedstawienia korzyści i zagrożeń wynikających z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji,
 • stosowania techniki komputerowej do tworzenia i przetwarzania dokumentów tekstowych,
 • opanowania podstawowych metod tworzenia dokumentu tekstowego,
 • tworzenia dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele,
 • stosowania techniki komputerowej do przetwarzania danych liczbowych;
 • poznawania podstawowych zasad pracy w sieci Internet,
 • korzystania z różnych możliwości dostępu do informacji i komunikowania się,
 • poznania zasad działania i obszarów zastosowań programów multimedialnych,
 • wykorzystania komputer w sposób twórczy i kompetentny w uczeniu się na innych zajęciach,
 • umiejętnego wybierania i korzystania z komputera jako narzędzia do rozrywki i relaksu,
 • ocenienia konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej dla osób i społeczeństw,
 • zaplanowania i świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji i pracy.

W nauczaniu informatyki, należy zwrócić uwagę również na cele wychowawcze. Realizacja celów wychowawczych przez nauczanie informatyki to:

 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
 • uświadamianie zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
 • stosowanie zasady korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 • nauczanie dobrej organizacji przy pracy przy komputerem, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

III. Przewidywane osiągnięcia

Uczestnicy powinni osiągnąć następujące umiejętności:

 • bezpiecznej i samodzielnej pracy z komputerem,
 • opisywania czynności wykonywanych przy korzystaniu z komputera i stosowaniu poprawnej terminologii,
 • praktycznego działania na programach użytkowych i edukacyjnych,
 • komunikacji i łączenia różnych programów użytkowych,
 • samodzielnego redagowania, zapisywania w pamięci, drukowania tekstów i rysunków,
 • tworzenia dokumentów zawierających tekst, grafikę, tabele, wykresy,
 • zbierania, gromadzenia, wyszukiwania i prezentowania informacji,
 • wykonywania prostych obliczeń i zestawień rachunkowych,
 • obsługi Internetu,
 • rozumienia i stosowania norm prawnych dotyczących ochrony: danych i używanych programów.
 • wykorzystania komputera jako narzędzia do rekreacji i relaksu,
 • dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.
© 2018 Excitare. Powered by StudioEjVi